EF66 27(岡山~西川原)

5074レ    岡山~西川原  2018/04/26

5074レは 約60分遅れで通過した.